white

Фондация „Институт за принципите на правото"

website
facebook
instagram

адрес:

телефон:

имейл:

гр. София, ул. „Парчевич“ 44

088 835 4013

След приемането на Република България в Европейския съюз ИПП изгради партньорски отношения с колегите ни от страните от Европейския Съюз. ИПП стана съучредител на Балканската мрежа за човешките права и отговорник за Република България в Балканската мрежа за човешките права. След издаването от Института на „Наръчниците за човешки права за полицията“, Институтът започна тренинги на висши офицери в Академията на МВР. Сто и двадесет треньори, висши полицаи – мъже и жени и тридесет кадети от цялата страна, бяха обучени в тези тренинги.


Заедно с други 50 НПО и експерти от България и чужбина, на международна Конференция разгледахме проекта за противоконституционна поправка на Семейния Кодекс, целяща да легализира т.н. „съвместно съжителство“. Присъстващите на Конференцията парламентаристи успяха да прекратят разглеждането в Парламента на споменатия Законопроект.


Годишната среща на Европейските Федералисти състояла се в София изслуша речта на Председателя на Института, адресираща „Върховенството на Закона и Етиката“.


През 2007 преведохме на български език книгата и брошурата „Миротворец“, помагащи ни при изготвянето и на националните стандарти по Етика на медиаторите, в която Програма нашия Институт участва с няколко свои представители.


През 2010 г. организирахме Европейско главно събитие в Съюза на юристите България по повод на обмен на международен опит относно международните постижения по превенция на корупцията. Участници от три континента и известни международни съдии дадоха своя принос за успеха на тази Конференция.


Следващия ни проект е организиране на кампания в търсене на партньори за провеждане на международна Конференция, разглеждаща въпроса „Правото на лично достойнство в светлината на Хартата за правата на Човека в Европейския Съюз“.


През изминалите 25 години израстна напълно младо поколение от християни юристи, с които обменяме конструктивни идеи и опит. Ръката ни е отворена да работим в приемственост в изменящата се епоха с навлизане на новите ценности и стандарти за право и етика в България, Европа и по целия свят.


Превенция на аборта и консултация на жени и девойки, преминали през травмата на аборта.

служенията по азбучен ред